Regulamin "Wiosna z Ruby"

REGULAMIN PROMOCJI

„Wiosna z Ruby”

 1. Organizator
  Promocja „Wiosna z Ruby” (dalej: „Promocja”) organizowana jest przez Akademię Słyszenia z siedzibą w Warszawie przy ul. Ostrobramskiej 126/U2, 04-026 Warszawa, posiadającą numer identyfikacji podatkowej NIP: 5252535602, REGON: 386134856 (zwana dalej: „Organizator”).
 2. Uczestnictwo w Promocji
  W Promocji mogą wziąć udział wyłącznie posiadające pełną zdolność do czynności prawnych osoby fizyczne, będące konsumentami w rozumieniu art. 221 Kodeksu Cywilnego, z zastrzeżeniem, iż w stosunku do osób, które ukończyły 18 rok życia lecz zostały co najmniej częściowo ubezwłasnowolnione, do udziału w Promocji konieczna jest zgoda opiekuna prawnego (zwane dalej: Uczestnikami), które:
  - zapoznają się z Regulaminem i zaakceptują jego postanowienia oraz
  - wykonają w oddziale Organizatora badanie słuchu
  - dokonają w okresie trwania Promocji zakupu jednego z wymienionych poniżej aparatów słuchowych:
  • Oticon Ruby 1 miniRITE
  • Oticon Ruby 1 miniRITE T
  • Oticon Ruby 1 BTE
  • Oticon Ruby 2 miniRITE
  • Oticon Ruby 2 miniRITE T
  • Oticon Ruby 2 BTE

  Wszystkie warunki opisane wyżej muszą zostać spełnione łącznie.

III. Czas trwania Promocji i zakres terytorialny
Promocja trwać będzie od 8 marca 2021 r. do 25 czerwca 2021 r. i będzie prowadzona na obszarze Rzeczypospolitej Polskiej.

 1. Zasady Promocji
  1. Promocja obejmuje aparaty słuchowe:
  • Oticon Ruby 1 miniRITE
  • Oticon Ruby 1 miniRITE T
  • Oticon Ruby 1 BTE
  • Oticon Ruby 2 miniRITE
  • Oticon Ruby 2 miniRITE T
  • Oticon Ruby 2 BTE
  dostępne w oddziale Organizatora.
  2. Uczestnik kupuje w czasie trwania Promocji jeden z wymienionych poniżej aparatów słuchowych:
  - Oticon Ruby 1 miniRITE ze zniżką 20%, tj. w cenie 3299 zł za sztukę. Oryginalna cena to 4100 zł.
  - Oticon Ruby 1 miniRITE T ze zniżką 20%, tj. w cenie 3299 zł za sztukę. Oryginalna cena to 4100 zł.
  - Oticon Ruby 1 BTE ze zniżką 20%, tj. w cenie 3299 zł za sztukę. Oryginalna cena to 4100 zł.
  - Oticon Ruby 2 miniRITE ze zniżką 20%, tj. w cenie 2899 zł za sztukę. Oryginalna cena to 3600 zł.
  - Oticon Ruby 2 miniRITE T ze zniżką 20%, tj. w cenie 2899 zł za sztukę. Oryginalna cena to 3600 zł.
  - Oticon Ruby 2 BTE ze zniżką 20%, tj. w cenie 2899 zł za sztukę. Oryginalna cena to 3600 zł.
  3. Uczestnik może kupić łącznie nie więcej niż 2 aparaty słuchowe objęte promocją, w czasie trwania promocji.
  4. Aparaty słuchowe objęte Promocją dostępne są w oddziale Organizatora.
  5. Aby wziąć udział w promocji należy wykonać w oddziale badanie słuchu.
  6. Przed dokonaniem zakupu można wypożyczyć jeden z poniższych aparatów słuchowych:
  • Oticon Ruby 1 miniRITE
  • Oticon Ruby 1 miniRITE T
  • Oticon Ruby 1 BTE
  • Oticon Ruby 2 miniRITE
  • Oticon Ruby 2 miniRITE T
  • Oticon Ruby 2 BTE
  Powyższe aparaty słuchowe nie są objęte dofinansowaniem NFZ. Z promocji wyłączone są osoby, które dokonają zakupu aparatu słuchowego refundowanego w całości lub w części ze środków publicznych Narodowego Funduszu Zdrowia.
  7. Promocja obowiązuje do wyczerpania zapasów. Organizator poinformuje o wyczerpaniu puli aparatów słuchowych
  • Oticon Ruby 1 miniRITE
  • Oticon Ruby 1 miniRITE T
  • Oticon Ruby 1 BTE
  • Oticon Ruby 2 miniRITE
  • Oticon Ruby 2 miniRITE T
  • Oticon Ruby 2 BTE
  na stronie www.akademiaslyszenia.pl oraz na fanpage Organizatora dostępnej za pośrednictwem publicznej sieci teleinformatycznej Internet pod adresem https://www.facebook.com/Akademia-S%C5%82yszenia-Aparaty-S%C5%82uchowe-113125087089258
  8. Z promocji wyłączone są osoby współpracujące z Organizatorem, pracownicy Organizatora oraz ich zstępni, wstępni, powinowaci, osoby przysposobione, członkowie ich rodzin i krewni (rodzeństwo, współmałżonkowie, rodzice współmałżonków).
  9. Zakazana jest odsprzedaż jakiegokolwiek aparatu słuchowego nabytego w ramach Promocji na aukcjach, licytacjach lub prowadzona w jakikolwiek inny sposób wskazujący na zarobkowy charakter takiej odsprzedaży. Zakazane jest wszelkie publiczne oferowanie przeniesienia własności aparatu słuchowego, w tym także w charakterze nagród w konkursach, loteriach, w sprzedaży premiowej lub jakichkolwiek innych promocjach.
 2. Reklamacje
  1. Prawo złożenia reklamacji przysługuje jedynie Uczestnikom.
  2. Reklamacje związane z uczestnictwem w promocji, Uczestnik powinien składać:
  a) korespondencyjnie na adres: Akademia Słyszenia S.C., ul. Ostrobramska 126, 04-026 Warszawa,
  b) za pośrednictwem poczty elektronicznej na adres: biuro@akademiaslyszenia.pl z dopiskiem „Reklamacja Promocji Wiosna z Ruby”.
  3. O wyniku postępowania reklamacyjnego Uczestnik Promocji zostanie powiadomiony pisemnie lub drogą mailową nie później niż w ciągu 30 dni od daty złożenia reklamacji.
  4. Decyzja Organizatora w przedmiocie rozpatrywanej reklamacji jest decyzją ostateczną w ramach prowadzonego przez Organizatora postępowania reklamacyjnego, co nie wyłącza ani nie ogranicza uprawnień Uczestnika Promocji do dochodzenia swoich roszczeń na podstawie powszechnie obowiązujących przepisów prawa.
  5. W przypadku nieuwzględnienia reklamacji lub rozpatrzenia reklamacji niezgodnie z żądaniem Uczestnika, Uczestnik może wystąpić z powództwem do sądu powszechnego.
 3. Ochrona danych osobowych
  1. Administratorem danych osobowych Uczestników promocji, w rozumieniu art. 4 pkt. 7 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE, jest Organizator.
  2. Mogą się Państwo skontaktować z Inspektorem Ochrony Danych pod adresem e-mail biuro@akademiaslyszenia.pl
  3. Celem przetwarzania danych jaki realizuje Administrator jest realizacja Promocji.
  4. Kategoriami odbiorców, którym możemy udostępnić Państwa dane osobowe są podmioty świadczące outsourcing telemarketingu oraz świadczące nadzór nad oprogramowaniem przetwarzającym dane. Dane nie będą przekazywane do Państw trzecich.
  5. Państwa dane osobowe są przetwarzane na podstawie zawartej umowy lub wyrażonej zgody. Podanie danych jest dobrowolne, jednak niezbędne do zrealizowania celu.
  6. Przysługuje Państwu możliwość wycofania zgody w dowolnym momencie przy czym nie ma to wpływu na prawo do przetwarzania dokonanego przed wycofaniem zgody.
  7. Informujemy, że posiadają Państwo możliwość dostępu i sprostowania podanych danych. Przysługuje Państwu prawo do żądania usunięcia lub ograniczenia przetwarzania oraz prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania, a także prawo do przenoszenia danych. Mogą Państwo skorzystać z przysługujących kontaktując się z Administratorem przez powyższe dane kontaktowe. Przysługuje Państwu prawo wniesienia skargi do Urzędu Ochrony Danych Osobowych.
  8. W ramach realizowanego przetwarzania nie występuje profilowanie.

VII. Postanowienia końcowe
1. Niniejsza Promocja nie jest grą losową, loterią fantową, zakładem wzajemnym ani loterią promocyjną, których wynik zależy od przypadku (przeprowadzenie losowania) w rozumieniu art. 2 ust. 1 ustawy o grach hazardowych z dn. 19.11.2009 r.
2. Treść niniejszego Regulaminu jest dostępna w siedzibie Organizatora oraz w oddziale Organizatora, a także na stronie internetowej Organizatora pod adresem https://akademiaslyszenia.pl/regulamin-wiosna-z-ruby
3. Niniejszy Regulamin jest jedynym dokumentem określającym szczegółowe zasady Promocji.
4. W kwestiach nieuregulowanych niniejszym regulaminem stosuje się przepisy Kodeksu cywilnego.
5. Promocja nie łączy się z innymi akcjami promocyjnymi i rabatowymi prowadzonymi przez Organizatora.

Wyrażam zgodę na otrzymywanie newslettera

Oprogramowanie sklepu internetowego Sellingo.pl